Årsredovisning

årsrapport

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Det sker genom upprättandet av ett årsbokslut eller en årsredovisning vid räkenskapsårets utgång. Aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag ska t ex alltid upprätta årsredovisning.

Vad ska årsredovisningen innehålla?

Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig. En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick. Årsredovisningen är styrelsens sammanfattning över det gångna året. En årsredovisning ska bestå av en verksamhetsberättelse, balansräkning, en resultaträkning och noter.

Verksamhetsberättelsen (eller förvaltningsberättelsen), en fritt formulerad rapport över vad som hänt under året. Brukar innehålla styrelsens sammansättning, viktiga frågor som har behandlats, och underhållsarbeten som gjorts. I stora föreningar kan det bli 10 – 15 sidor, i små föreningar kanske bara 1 sida. Verksamhetsberättelsen brukar vara ganska intressant och lättläst.

En förvaltningsberättelse är en översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning och ska återge sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningen som exempelvis dess utveckling och betydande händelser.

En balansräkning visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat. Det finns också regler för hur olika poster skall värderas. Resultaträkningen visar som namnet antyder ett företags resultat genom en sammanställning av dess intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Noter är upplysningar om hur exempelvis tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar. För att det ska gå snabbt och enkelt att ta fram en årsredovisning, krävs det att du förbereder arbetet ordentligt. Att förbereda en årsredovisning innebär att ta fram korrekta underlag för alla delar i årsredovisningen. Har du t ex ett varulager, ska det inventeras. Det är också lämpligt att inventera maskiner och inventarier.

Alla dina tillgångar, avsättningar och skulder ska förtecknas och värderas. Förteckningarna ska sparas och utgöra bilagor till den färdiga årsredovisningen. Om du har ett företag där bara du är anställd så är det du som ska göra årsredovisningen. Det är mycket att tänka på, men det finns mallar på nätet som man kan ta hjälp av och om du har skött din bokföring under året så har du mycket hjälp där. Om det finns en styrelse i ett företag så är det oftast den som tar hand om årsredovisningen. Här kan styrelsemedlemmarna dela upp de olika delarna i årsredovisningen. T ex att kassören och revisorn tar hand om siffrorna och ordföranden tar hand om verksamhetsberättelsen.

När en årsredovisning är sammanställd ska denna skickas in till Bolagsverket för offentliggörande. Det är viktigt att skicka in årsredovisningen i tid till Bolagsverket, senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. De kontrollerar sedan att årsredovisningen innehåller de delar den ska innehålla, att behöriga företrädare för företaget har skrivit under årsredovisningen och att det finns ett fastställelseintyg.