Bokföring

bokföring2

Alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, vissa stiftelser, ideella föreningar, alla enskilda personer och dödsbon som bedriver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Det är bokföringsnämnden som har bestämt det här och i bokföringslagen finns det regler som man måste rätta sig efter.

Du är själv ansvarig för bokföringen

Om du har ett eget företag så är det du som ansvarar för bokföringen. Även om du anlitar någon att sköta din bokföring, så är det du som är ytterst ansvarig för den. Om det finns en styrelse så är det den som ansvarar för bokföringen. Bokföring innebär att man måste redovisa sina ekonomiska händelser  genom att föra anteckningar över affärstransaktioner. Det är också bra för dig själv, så att du kan följa upp din verksamhet och styra den mot de mål som du satt upp. Du kan sköta din bokföring själv, men det kan vara lite krångligt till en början, men det finns kurser att gå och du kan ta hjälp av bokföringsprogram på nätet. Det är viktigt att du har ordning på dina papper. Du har en bokföringsskyldighet och det innebär att du bör bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok). Du ska också se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter och arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick under minst 7 år. Du ska också upprätta årsbokslut eller årsredovisning.

Varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling. Denna skriftliga handling kallas för verifikation.

En verifikation kan vara en faktura, men även en intern transaktion. Det är viktigt att du planerar din bokföring. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring. Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Ett räkenskapsår är för enskilda näringsidkare alltid samma som kalenderåret, utom när du startar ditt företag. Då kan räkenskapsåret vara förkortat eller förlängt, men inte längre än upp till 18 månader.

När ett räkenskapsår har gått till ända ska du upprätta ett årsbokslut. Ett årsbokslut består av resultat -och balansräkning. Bokför regelbundet. Vänta inte med att bokföra till slutet av månaden. Då vet du inte alltid hur en affärshändelse ska bokföras och det är heller inte god redovisningssed. Du får dessutom bättre kontroll över verksamhetens resultat. Håll ordning på verifikationerna. Det spar tid och pengar för dig. Fakturera ofta.